ประกาศวไลยฯ (COVID-19)

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว


แจ้งการรายงานตัว (ตามประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563)

รายละเอียดเพิ่มเติม


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่พนักงานต้อนรับ) จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

รายละเอียดเพิ่มเติม


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนะนำ

th Thai
X