หน้าหลัก
กิจกรรมของ หน่วยงาน/คณะ :เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำ เทอม 1 ปีการศึกษา 2555 กิจกรรม โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 55 ประเภทกิจกรรม กิจกรรมเลือก
น้ำหนักกิจกรรม 4 ชม.= 0.684932 หน่วยนับ การประเมินขั้นต่ำ 4 ชั่วโมง เงื่อนไขกิจกรรม นักศึกษาของคณะเท่านั้น จำนวนที่รับได้ 80 คน วันที่เริ่มกิจกรรม 25 กรกฎาคม 2555
ภาพกิจกรรม
รายชื่อนักศึกษาที่ได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ลำดับ เลขประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/คณะ
1 53181450116 นางสาวปัทมา วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
2 53181400229 นายวิญญ์ คณิตศาสตร์/ครุศาสตร์
3 53181020232 นางสาวปาตีฮะ ภาษาอังกฤษ/ครุศาสตร์
4 53181450130 นางสาววิรยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
5 54181020335 นางสาวอามีร่า ภาษาอังกฤษ/ครุศาสตร์
6 53181020205 นางสาวขวัญใจ ภาษาอังกฤษ/ครุศาสตร์
7 53181020223 นางสาวสุดา ภาษาอังกฤษ/ครุศาสตร์
8 53181020229 นางสาวอาภา ภาษาอังกฤษ/ครุศาสตร์
9 53181020222 นางสาวสุดา ภาษาอังกฤษ/ครุศาสตร์
10 53181020224 นางสาวสุพัตรา ภาษาอังกฤษ/ครุศาสตร์
11 53181450105 นางสาวจุไรพร วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
12 53181450138 นางสาวสุรีย์ฉาย วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
13 53181450108 นายณัฐกานต์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
14 53181450102 นายกฤษตณชัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
15 53181450148 นางสาวมลิวัลย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
16 53181450137 นางสาวสิรีพร วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
17 53181450123 นางสาวมะลิวัลย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
18 53181450151 นายอิบรอเฮง วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
19 53181450120 นางสาวพรสุดา วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
20 53181450129 นางสาววลีรัตน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
21 53181450126 นางสาวลักษวดี วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
22 53181450117 นางสาวปาริชาต วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
23 53181450243 นางสาวอาริษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
24 52123390110 นางสาวนฤวรรณ การจัดการท่องเที่ยว/วิทยาการจัดการ
25 52123390104 นางสาวนลินี การจัดการท่องเที่ยว/วิทยาการจัดการ
26 53181020106 นางสาวเกษอัมพร ภาษาอังกฤษ/ครุศาสตร์
27 53181020130 นางสาวชลธิชา ภาษาอังกฤษ/ครุศาสตร์
28 53181450115 นางสาวประไพศรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
29 53181450110 นางสาวนฤมล วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
30 53181450109 นางสาวธนาพร วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
31 53181450143 นายเอกพงษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
32 55122500214 นางสาวเพชรชนก เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
33 55122500115 นางสาวนุสรา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
34 55122500120 นางสาววนิษา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
35 55122500103 นางสาวคฑามาศ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
36 55122500101 นางสาวกัลยา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
37 55122500128 นางสาวอัจฉราพรรณ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
38 55122500107 นางสาวโชติรส เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
39 55122500205 นางสาวจันธิมา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
40 55122500213 นางสาวปวีนา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
41 55122820103 นายชัยชนะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
42 55122500206 นางสาวจุฑาทิพย์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
43 55122500206 นางสาวจุฑาทิพย์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
44 55122500206 นางสาวจุฑาทิพย์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
45 55122500206 นางสาวจุฑาทิพย์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
46 55122500211 นางสาวนิโลบล เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
47 55122500207 นางสาวชุลีพร เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
48 55122500210 นายนฤนาท เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
49 55122500215 นางสาววรรณา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
50 55122500126 นายสุรพงษ์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
51 55122500204 นายกำลูนเทพ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
52 55122500113 นายธีรวัฒน์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
53 54122860140 นายอดิศร ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
54 55122820107 นางสาวนงลักษณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
55 55122820108 นางสาวนัฐพัศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
56 55122820109 นายนัทธ์พงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
57 55122820111 นางสาวปวีณา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
58 55122820112 นางสาวพัชรีรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
59 55122820113 นางสาวมลผกา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
60 55122820114 นางสาวศิริพร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
61 55122820115 นายศิวะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
62 55122820116 นางสาวแสงระวี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
63 55122820118 นางสาวอารดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
64 55122820103 นายชัยชนะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
65 55122500218 นายติณภพ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
66 55122500220 นายปรัชญา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
67 55122500104 นายจักรินทร์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
68 55122500105 นางสาวจันทิรา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
69 55122500110 นายธนพงศ์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
70 55122500117 นายประสิทธิพร เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
71 55122500118 นายพีรพันธ์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
72 55122500201 นายกฤษฎา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
73 55122500209 นายธนาเดช เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
74 55122500216 นางสาววันวิสา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
75 55122500102 นางสาวกาญจนา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
76 55122500106 นางสาวจิราภา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
77 55122500114 นางสาวนาตยา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
78 55122500217 นางสาวอินธิรา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
79 55122820104 นางสาวณัฐสุดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
80 53122570110 นางสาวอรุณทิพย์ เทคโนโลยีการผลิตพืช/เทคโนโลยีการเกษตร
81 55122500210 นายนฤนาท เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
82 53122570110 นางสาวอรุณทิพย์ เทคโนโลยีการผลิตพืช/เทคโนโลยีการเกษตร
83 55122820101 นางสาวขวัญใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
84 55122820102 นางสาวจันจิรา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
85 55122820103 นายชัยชนะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
86 55122820104 นางสาวณัฐสุดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
87 55122820105 นายทวีรัฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
88 55122820106 นายธนวัต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
89 55122820107 นางสาวนงลักษณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
90 55122820108 นางสาวนัฐพัศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
91 55122820109 นายนัทธ์พงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
92 55122820110 นางสาวน้ำทิพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
93 55122820111 นางสาวปวีณา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
94 55122820112 นางสาวพัชรีรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
95 55122820113 นางสาวมลผกา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
96 55122820114 นางสาวศิริพร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
97 55122820115 นายศิวะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
98 55122820116 นางสาวแสงระวี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
99 55122820117 นางสาวอัมพวัลย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
100 55122820118 นางสาวอารดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
101 55122820119 นางสาวรุ่งทิวา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
102 54122500117 นายศรัญญู เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
103 54122500110 นางสาวปทุมพร เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
104 54122500121 นายสมผล เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
105 54122500107 นางสาวธันยธรณ์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
106 54122820111 นายพงศนันท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
107 54122500112 นางสาวปิยะรัตน์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
108 54122500101 นางสาวกนกวรรณ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
กองพัฒนานักศึกษา © 2555 สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลของเว็บไซต์ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540