หน้าหลัก
กิจกรรมของ หน่วยงาน/คณะ :เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำ เทอม 1 ปีการศึกษา 2555 กิจกรรม โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 55 ประเภทกิจกรรม กิจกรรมเลือก
น้ำหนักกิจกรรม 4 ชม.= 0.684932 หน่วยนับ การประเมินขั้นต่ำ 4 ชั่วโมง เงื่อนไขกิจกรรม นักศึกษาของคณะเท่านั้น จำนวนที่รับได้ 80 คน วันที่เริ่มกิจกรรม 25 กรกฎาคม 2555
ภาพกิจกรรม
รายชื่อนักศึกษาที่ได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ลำดับ เลขประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/คณะ
1 55122500214 นางสาวเพชรชนก แจ้งกระจ่าง เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
2 55122500115 นางสาวนุสรา พิมพ์ผนวช เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
3 55122500120 นางสาววนิษา ศรีสง่า เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
4 55122500103 นางสาวคฑามาศ ลาโง้น เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
5 55122500101 นางสาวกัลยา ศรีจันทรา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
6 55122500128 นางสาวอัจฉราพรรณ ผลาเลิศ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
7 55122500107 นางสาวโชติรส ทองวัน เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
8 55122500205 นางสาวจันธิมา วันชูเชิด เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
9 55122500213 นางสาวปวีนา พึ่งทรัพย์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
10 55122820103 นายชัยชนะ ชำนาญพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
11 55122500207 นางสาวชุลีพร วิไลเนตร เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
12 55122500215 นางสาววรรณา สมจิตมูล เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
13 55122500126 นายสุรพงษ์ สมภักดี เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
14 55122500204 นายกำลูนเทพ เทียนเงิน เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
15 55122500113 นายธีรวัฒน์ จันทร์สุคนธ์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
16 55122820107 นางสาวนงลักษณ์ ศิริรึก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
17 55122820108 นางสาวนัฐพัศ โคตรแปร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
18 55122820109 นายนัทธ์พงศ์ มาทา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
19 55122820111 นางสาวปวีณา โพธิ์ย้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
20 55122820112 นางสาวพัชรีรัตน์ วงศ์พิทักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
21 55122820114 นางสาวศิริพร มิ่งสูงเนิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
22 55122820115 นายศิวะ แก้วประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
23 55122820116 นางสาวแสงระวี งามจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
24 55122500220 นายปรัชญา ดวงปัญญา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
25 55122500104 นายจักรินทร์ ณ วิเชียร เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
26 55122500105 นางสาวจันทิรา เทียนเทศ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
27 55122500110 นายธนพงศ์ เจนบ้านผือ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
28 55122500117 นายประสิทธิพร จันหอม เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
29 55122500118 นายพีรพันธ์ ใจชู เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
30 55122500201 นายกฤษฎา หวานเสร็จ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
31 55122500209 นายธนาเดช ศิรกุลวัฒน์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
32 55122500216 นางสาววันวิสา เย็นแย้ม เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
33 55122500102 นางสาวกาญจนา รักษี เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
34 55122500106 นางสาวจิราภา แสงดาว เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
35 55122500114 นางสาวนาตยา ใจสุขดี เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
36 55122500217 นางสาวอินธิรา อินทสาร เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
37 55122820104 นางสาวณัฐสุดา เพี้ยนศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
38 53122570110 นางสาวอรุณทิพย์ อังกาบ เทคโนโลยีการผลิตพืช/เทคโนโลยีการเกษตร
39 55122500210 นายนฤนาท ชอบทำดี เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
40 53122570110 นางสาวอรุณทิพย์ อังกาบ เทคโนโลยีการผลิตพืช/เทคโนโลยีการเกษตร
41 55122820101 นางสาวขวัญใจ อ่อนสี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
42 55122820102 นางสาวจันจิรา รอดสุด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
43 55122820103 นายชัยชนะ ชำนาญพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
44 55122820104 นางสาวณัฐสุดา เพี้ยนศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
45 55122820105 นายทวีรัฐ นวนดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
46 55122820106 นายธนวัต สังข์ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
47 55122820107 นางสาวนงลักษณ์ ศิริรึก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
48 55122820108 นางสาวนัฐพัศ โคตรแปร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
49 55122820109 นายนัทธ์พงศ์ มาทา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
50 55122820110 นางสาวน้ำทิพย์ ดวงปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
51 55122820111 นางสาวปวีณา โพธิ์ย้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
52 55122820112 นางสาวพัชรีรัตน์ วงศ์พิทักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
53 55122820113 นางสาวมลผกา อาดำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
54 55122820114 นางสาวศิริพร มิ่งสูงเนิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
55 55122820115 นายศิวะ แก้วประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
56 55122820116 นางสาวแสงระวี งามจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
57 55122820117 นางสาวอัมพวัลย์ ยอดสง่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
58 55122820118 นางสาวอารดา ดาวลอย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
59 55122820119 นางสาวรุ่งทิวา ครองตน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
60 54122500117 นายศรัญญู โสมากุล เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
61 54122500110 นางสาวปทุมพร ฟุ้งเฟื่อง เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
62 54122500121 นายสมผล ไวยารัตน์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
63 54122500107 นางสาวธันยธรณ์ แก้วพิมพ์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
64 54122820111 นายพงศนันท์ ในสันเทียะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
65 54122500112 นางสาวปิยะรัตน์ บุญทัน เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
กองพัฒนานักศึกษา © 2555 สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลของเว็บไซต์ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540