หน้าหลัก
กิจกรรมของ หน่วยงาน/คณะ :เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำ เทอม 1 ปีการศึกษา 2555 กิจกรรม โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 55 ประเภทกิจกรรม กิจกรรมเลือก
น้ำหนักกิจกรรม 4 ชม.= 0.684932 หน่วยนับ การประเมินขั้นต่ำ 4 ชั่วโมง เงื่อนไขกิจกรรม นักศึกษาของคณะเท่านั้น จำนวนที่รับได้ 80 คน วันที่เริ่มกิจกรรม 25 กรกฎาคม 2555
ภาพกิจกรรม
รายชื่อนักศึกษาที่ได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ลำดับ เลขประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/คณะ
1 55122500214 นางสาวเพชรชนก เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
2 55122500115 นางสาวนุสรา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
3 55122500120 นางสาววนิษา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
4 55122500103 นางสาวคฑามาศ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
5 55122500101 นางสาวกัลยา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
6 55122500128 นางสาวอัจฉราพรรณ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
7 55122500107 นางสาวโชติรส เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
8 55122500205 นางสาวจันธิมา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
9 55122500213 นางสาวปวีนา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
10 55122820103 นายชัยชนะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
11 55122500207 นางสาวชุลีพร เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
12 55122500215 นางสาววรรณา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
13 55122500126 นายสุรพงษ์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
14 55122500204 นายกำลูนเทพ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
15 55122500113 นายธีรวัฒน์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
16 55122820107 นางสาวนงลักษณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
17 55122820108 นางสาวนัฐพัศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
18 55122820109 นายนัทธ์พงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
19 55122820111 นางสาวปวีณา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
20 55122820112 นางสาวพัชรีรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
21 55122820114 นางสาวศิริพร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
22 55122820115 นายศิวะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
23 55122820116 นางสาวแสงระวี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
24 55122500220 นายปรัชญา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
25 55122500104 นายจักรินทร์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
26 55122500105 นางสาวจันทิรา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
27 55122500110 นายธนพงศ์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
28 55122500117 นายประสิทธิพร เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
29 55122500118 นายพีรพันธ์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
30 55122500201 นายกฤษฎา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
31 55122500209 นายธนาเดช เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
32 55122500216 นางสาววันวิสา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
33 55122500102 นางสาวกาญจนา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
34 55122500106 นางสาวจิราภา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
35 55122500114 นางสาวนาตยา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
36 55122500217 นางสาวอินธิรา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
37 55122820104 นางสาวณัฐสุดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
38 53122570110 นางสาวอรุณทิพย์ เทคโนโลยีการผลิตพืช/เทคโนโลยีการเกษตร
39 55122500210 นายนฤนาท เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
40 53122570110 นางสาวอรุณทิพย์ เทคโนโลยีการผลิตพืช/เทคโนโลยีการเกษตร
41 55122820101 นางสาวขวัญใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
42 55122820102 นางสาวจันจิรา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
43 55122820103 นายชัยชนะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
44 55122820104 นางสาวณัฐสุดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
45 55122820105 นายทวีรัฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
46 55122820106 นายธนวัต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
47 55122820107 นางสาวนงลักษณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
48 55122820108 นางสาวนัฐพัศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
49 55122820109 นายนัทธ์พงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
50 55122820110 นางสาวน้ำทิพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
51 55122820111 นางสาวปวีณา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
52 55122820112 นางสาวพัชรีรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
53 55122820113 นางสาวมลผกา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
54 55122820114 นางสาวศิริพร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
55 55122820115 นายศิวะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
56 55122820116 นางสาวแสงระวี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
57 55122820117 นางสาวอัมพวัลย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
58 55122820118 นางสาวอารดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
59 55122820119 นางสาวรุ่งทิวา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
60 54122500117 นายศรัญญู เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
61 54122500110 นางสาวปทุมพร เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
62 54122500121 นายสมผล เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
63 54122500107 นางสาวธันยธรณ์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
64 54122820111 นายพงศนันท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
65 54122500112 นางสาวปิยะรัตน์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
66 54122500101 นางสาวกนกวรรณ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
กองพัฒนานักศึกษา © 2555 สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลของเว็บไซต์ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540