หน้าหลัก
กิจกรรมของ หน่วยงาน/คณะ :เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำ เทอม 1 ปีการศึกษา 2555 กิจกรรม โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 55 ประเภทกิจกรรม กิจกรรมเลือก
น้ำหนักกิจกรรม 4 ชม.= 0.684932 หน่วยนับ การประเมินขั้นต่ำ 4 ชั่วโมง เงื่อนไขกิจกรรม นักศึกษาของคณะเท่านั้น จำนวนที่รับได้ 80 คน วันที่เริ่มกิจกรรม 24 กรกฎาคม 2555
ภาพกิจกรรม
รายชื่อนักศึกษาที่ได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ลำดับ เลขประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/คณะ
1 53181450116 นางสาวปัทมา นางสาว สืบชาติ วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
2 53181400229 นายวิญญ์ นาย แสงสด คณิตศาสตร์/ครุศาสตร์
3 53181020232 นางสาวปาตีฮะ นางสาว ยะโกะ ภาษาอังกฤษ/ครุศาสตร์
4 53181450130 นางสาววิรยา นางสาว นิรัติศัยดีสกุล วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
5 54181020335 นางสาวอามีร่า นางสาว หะล๊ะ ภาษาอังกฤษ/ครุศาสตร์
6 53181020205 นางสาวขวัญใจ นางสาว สุขเลิศ ภาษาอังกฤษ/ครุศาสตร์
7 53181020223 นางสาวสุดา นางสาว เหล่นยี ภาษาอังกฤษ/ครุศาสตร์
8 53181020229 นางสาวอาภา นางสาว เจริญจิต ภาษาอังกฤษ/ครุศาสตร์
9 53181020222 นางสาวสุดา นางสาว ระสา ภาษาอังกฤษ/ครุศาสตร์
10 53181020224 นางสาวสุพัตรา นางสาว โคตรทิพย์ ภาษาอังกฤษ/ครุศาสตร์
11 53181450105 นางสาวจุไรพร นางสาว ทิพยะพร วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
12 53181450138 นางสาวสุรีย์ฉาย นางสาว สบาย วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
13 53181450108 นายณัฐกานต์ นาย ฟักขำ วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
14 53181450102 นายกฤษตณชัย นาย แช่มช้อย วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
15 53181450148 นางสาวมลิวัลย์ นางสาว ขวัญทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
16 53181450137 นางสาวสิรีพร นางสาว มานะวิบูลย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
17 53181450123 นางสาวมะลิวัลย์ นางสาว คนหาญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
18 53181450151 นายอิบรอเฮง นาย เจ๊ะมิ๊ วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
19 53181450120 นางสาวพรสุดา นางสาว งามบุญช่วย วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
20 53181450129 นางสาววลีรัตน์ นางสาว แก้วศรีทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
21 53181450126 นางสาวลักษวดี นางสาว อ่ำชัยภูมิ วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
22 53181450117 นางสาวปาริชาต นางสาว พิพัตรสัจจา วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
23 53181450243 นางสาวอาริษา นางสาว บุญประจักษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
24 52123390110 นางสาวนฤวรรณ นางสาว อุ่นใจ การจัดการท่องเที่ยว/วิทยาการจัดการ
25 52123390104 นางสาวนลินี นางสาว โสลักษณ์ การจัดการท่องเที่ยว/วิทยาการจัดการ
26 53181020106 นางสาวเกษอัมพร นางสาว เจิมขุนทด ภาษาอังกฤษ/ครุศาสตร์
27 53181020130 นางสาวชลธิชา นางสาว กงภูเวช ภาษาอังกฤษ/ครุศาสตร์
28 53181450115 นางสาวประไพศรี นางสาว คำนึง วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
29 53181450110 นางสาวนฤมล นางสาว ราตรีหอม วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
30 53181450109 นางสาวธนาพร นางสาว เดชชุติรุ่งโรจน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
31 53181450143 นายเอกพงษ์ นาย เลิศปรีชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์
32 55122500214 นางสาวเพชรชนก นางสาว แจ้งกระจ่าง เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
33 55122500115 นางสาวนุสรา นางสาว พิมพ์ผนวช เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
34 55122500120 นางสาววนิษา นางสาว ศรีสง่า เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
35 55122500103 นางสาวคฑามาศ นางสาว ลาโง้น เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
36 55122500101 นางสาวกัลยา นางสาว ศรีจันทรา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
37 55122500128 นางสาวอัจฉราพรรณ นางสาว ผลาเลิศ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
38 55122500107 นางสาวโชติรส นางสาว ทองวัน เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
39 55122500205 นางสาวจันธิมา นางสาว วันชูเชิด เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
40 55122500213 นางสาวปวีนา นางสาว พึ่งทรัพย์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
41 55122820103 นายชัยชนะ นาย ชำนาญพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
42 55122500206 นางสาวจุฑาทิพย์ นางสาว เอี่ยมชม เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
43 55122500206 นางสาวจุฑาทิพย์ นางสาว เอี่ยมชม เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
44 55122500206 นางสาวจุฑาทิพย์ นางสาว เอี่ยมชม เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
45 55122500206 นางสาวจุฑาทิพย์ นางสาว เอี่ยมชม เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
46 55122500211 นางสาวนิโลบล นางสาว ดุสดี เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
47 55122500207 นางสาวชุลีพร นางสาว วิไลเนตร เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
48 55122500210 นายนฤนาท นาย ชอบทำดี เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
49 55122500215 นางสาววรรณา นางสาว สมจิตมูล เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
50 55122500126 นายสุรพงษ์ นาย สมภักดี เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
51 55122500204 นายกำลูนเทพ นาย เทียนเงิน เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
52 55122500113 นายธีรวัฒน์ นาย จันทร์สุคนธ์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
53 54122860140 นายอดิศร นาย ใจหาญ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
54 55122820107 นางสาวนงลักษณ์ นางสาว ศิริรึก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
55 55122820108 นางสาวนัฐพัศ นางสาว โคตรแปร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
56 55122820109 นายนัทธ์พงศ์ นาย มาทา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
57 55122820111 นางสาวปวีณา นางสาว โพธิ์ย้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
58 55122820112 นางสาวพัชรีรัตน์ นางสาว วงศ์พิทักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
59 55122820113 นางสาวมลผกา นางสาว อาดำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
60 55122820114 นางสาวศิริพร นางสาว มิ่งสูงเนิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
61 55122820115 นายศิวะ นาย แก้วประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
62 55122820116 นางสาวแสงระวี นางสาว งามจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
63 55122820118 นางสาวอารดา นางสาว ดาวลอย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
64 55122820103 นายชัยชนะ นาย ชำนาญพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
65 55122500218 นายติณภพ นาย พึ่งวงษ์ญาติ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
66 55122500220 นายปรัชญา นาย ดวงปัญญา เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
67 55122500104 นายจักรินทร์ นาย ณ วิเชียร เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
68 55122500105 นางสาวจันทิรา นางสาว เทียนเทศ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
69 55122500110 นายธนพงศ์ นาย เจนบ้านผือ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
70 55122500117 นายประสิทธิพร นาย จันหอม เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
71 55122500118 นายพีรพันธ์ นาย ใจชู เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
72 55122500201 นายกฤษฎา นาย หวานเสร็จ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
73 55122500209 นายธนาเดช นาย ศิรกุลวัฒน์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
74 55122500216 นางสาววันวิสา นางสาว เย็นแย้ม เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
75 55122500102 นางสาวกาญจนา นางสาว รักษี เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
76 55122500106 นางสาวจิราภา นางสาว แสงดาว เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
77 55122500114 นางสาวนาตยา นางสาว ใจสุขดี เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
78 55122500217 นางสาวอินธิรา นางสาว อินทสาร เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
79 55122820104 นางสาวณัฐสุดา นางสาว เพี้ยนศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
80 53122570110 นางสาวอรุณทิพย์ นางสาว อังกาบ เทคโนโลยีการผลิตพืช/เทคโนโลยีการเกษตร
81 55122500210 นายนฤนาท นาย ชอบทำดี เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
82 53122570110 นางสาวอรุณทิพย์ นางสาว อังกาบ เทคโนโลยีการผลิตพืช/เทคโนโลยีการเกษตร
83 55122820101 นางสาวขวัญใจ นางสาว อ่อนสี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
84 55122820102 นางสาวจันจิรา นางสาว รอดสุด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
85 55122820103 นายชัยชนะ นาย ชำนาญพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
86 55122820104 นางสาวณัฐสุดา นางสาว เพี้ยนศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
87 55122820105 นายทวีรัฐ นาย นวนดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
88 55122820106 นายธนวัต นาย สังข์ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
89 55122820107 นางสาวนงลักษณ์ นางสาว ศิริรึก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
90 55122820108 นางสาวนัฐพัศ นางสาว โคตรแปร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
91 55122820109 นายนัทธ์พงศ์ นาย มาทา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
92 55122820110 นางสาวน้ำทิพย์ นางสาว ดวงปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
93 55122820111 นางสาวปวีณา นางสาว โพธิ์ย้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
94 55122820112 นางสาวพัชรีรัตน์ นางสาว วงศ์พิทักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
95 55122820113 นางสาวมลผกา นางสาว อาดำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
96 55122820114 นางสาวศิริพร นางสาว มิ่งสูงเนิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
97 55122820115 นายศิวะ นาย แก้วประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
98 55122820116 นางสาวแสงระวี นางสาว งามจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
99 55122820117 นางสาวอัมพวัลย์ นางสาว ยอดสง่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
100 55122820118 นางสาวอารดา นางสาว ดาวลอย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
101 55122820119 นางสาวรุ่งทิวา นางสาว ครองตน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
102 54122500117 นายศรัญญู นาย โสมากุล เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
103 54122500110 นางสาวปทุมพร นางสาว ฟุ้งเฟื่อง เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
104 54122500121 นายสมผล นาย ไวยารัตน์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
105 54122500107 นางสาวธันยธรณ์ นางสาว แก้วพิมพ์ เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
106 54122820111 นายพงศนันท์ นาย ในสันเทียะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร
107 54122500112 นางสาวปิยะรัตน์ นางสาว บุญทัน เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
108 54122500101 นางสาวกนกวรรณ นางสาว วาสิงหล เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร
กองพัฒนานักศึกษา © 2555 สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลของเว็บไซต์ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540