หน้าหลัก
กิจกรรมของ หน่วยงาน/คณะ :ศูนย์การศึกษากรุงเทพ
ประจำ เทอม 1 ปีการศึกษา 2556 กิจกรรม โครงการวันแม่แห่งชาติ ประเภทกิจกรรม กิจกรรมบังคับ
น้ำหนักกิจกรรม 4 ชม.= 0.684932 หน่วยนับ การประเมินขั้นต่ำ 4 ชั่วโมง เงื่อนไขกิจกรรม นักศึกษาของคณะเท่านั้น จำนวนที่รับได้ 63 คน วันที่เริ่มกิจกรรม 07 สิงหาคม 2556
ภาพกิจกรรม
รายชื่อนักศึกษาที่ได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ลำดับ เลขประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/คณะ
1 56122830103 นางสาว สุภาวิตา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 56122830147 นางสาว สมฤทัย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 56122830112 นางสาว ไพลิน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 56122830144 นาย วัชรินทร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 56122830134 นางสาว ธนกร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 56122830103 นางสาว สุภาวิตา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 56122830115 นาย โรจนภัทร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 56123150210 นางสาว เสาวลักษณ์ นิเทศศาสตร์/วิทยาการจัดการ
9 56123150211 นางสาว จิรพรรณ นิเทศศาสตร์/วิทยาการจัดการ
10 56123150202 นางสาว จิรัชยา นิเทศศาสตร์/วิทยาการจัดการ
11 55023430101 นางสาวอัจฉรา การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
12 55023430102 นางสาวอาภรณ์ทิพย์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
13 55023430103 นางสาววารุณี การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
14 55023430104 นางสาวธัญญรัตน์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
15 55023430105 นางสาวธัญญาพัฒน์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
16 55023430106 นายชยานันท์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
17 55023430107 นางสาวชลิตา การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
18 55023430108 นางสาวเจษฎาพร การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
19 55023430109 นายอดิศร การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
20 55023430110 นางสาวกชกร การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
21 55023430111 นายประสิทธิ์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
22 55023430115 นายวีรภัทร การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
23 55023430116 นายยุทธการ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
24 55023430117 นายอานนท์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
25 55023430201 นางสาวปิยชนน์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
26 55023430202 นางสาววราภรณ์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
27 55023430203 นายรัฐกรณ์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
28 55023430204 นายศุภสัณฑ์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
29 55023430205 นางสาวนุธิดา การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
30 55023430207 นางสาวภัทรา การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
31 55023430205 นางสาวนุธิดา การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
32 55023430208 นางสาวเอื้อบุญ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
33 55023430210 นางสาวอนุสรา การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
34 54023300101 นายกฤตนัย ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
35 54023300102 นางสาวปิ่นประเสริฐ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
36 54023300103 นางสาวพิศมัย ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37 54023300104 นายทศพล ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
38 54023300105 นางสาวสุวินันท์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
39 54023300106 นายภูวพัชร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40 54023300107 นางสาวจิรวรรธ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
41 54023300108 นางสาวธณากานต์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
42 54023300110 นางสาวปริยาภรณ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
43 54023300114 นางสาวปราถนา ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
44 54023300115 นางสาวระพีพรรณ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
45 54023300115 นางสาวระพีพรรณ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46 54023300117 นางสาวปนัดดา ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
47 54023300118 นางสาวอลิษา ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
48 54023180101 นางสาวสุวิภา การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
49 54023180102 นางสาวสุขภัทร การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
50 54023180104 นายสุธีกานต์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
51 54023180105 นางสาวปัทมา การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
52 54023180106 นายสุพจน์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
53 54023180107 นายสุรชัย การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
54 54023180108 นายดนัย การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
55 54023180109 นางสาวศันสนีย์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
56 54023180110 นางสาวลัดดาวัลย์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
57 54023180111 นางสาวณัฐสุดา การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
58 54023180113 นางสาวปภากร การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
59 54023180114 นางสาวเพ็ญประภา การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
60 54023180115 นางสาวนภัทร การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
61 54023180116 นายชรินทร์เทพ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
62 54023180117 นายกรพจน์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
63 54023180119 นายิอิทธิศักดิ์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
64 54023180120 นายภูมิสิษฐ์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
65 54023180122 นายประดิษฐ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
66 54023180123 นายวิษณุกร การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
67 54023180124 นายพิทยา การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
68 54023180125 นางสาวณัฐหทัย การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
69 54023180128 นายทุณญพัชร์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
70 54023180129 นางสาวภัสสร การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
71 54023430119 นางสาวพรพิมล การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
72 54023430113 นายกฤษฎา การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
73 54023430102 นางสาวผกากรอง การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
74 54023430109 นางสาววราภรณ์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
75 54023430110 นางสาวอนงค์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
76 54023430111 นางสาวขวัญนภา การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
77 54023430120 นางสาวจุฑารัตน์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
78 53023490102 นางสาวจิตราภรณ์ การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
79 53023490105 นางสาวธารรัตน์ การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
80 53023490107 นางสาวอันธิกา การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
81 53023490108 นางสาวปาริฉัตร การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
82 53023490109 นางสาวพิมพ์ผกา การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
83 53023490111 นางสาวมนัสนันท์ การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
84 53023490112 นางสาวฤดีวัลย์ การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
85 53023490113 นายวงศกร การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
86 53023490114 นางสาววิภาวรรณ การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
87 53023180102 นายการุณ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
88 53023180106 นายจีระศักดิ์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
89 53023180109 นายณัฐพล การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
90 53023180110 นางสาวนฤมล การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
91 53023180113 นางสาวประกายทิพย์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
92 53023180115 นางสาวพนัชกร การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
93 53023180116 นางสาวพนิดา การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
94 53023180121 นายวิระตา การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
95 53023180124 นายสมมารถ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
96 53023180126 นางสาวอารีรัตน์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
97 53023300109 นางสาวสุพัตรา การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
98 53023300101 นางสาวจุฑามาศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
99 53023300102 นางสาวปิยเรศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
100 53023300103 นางสาวพัทราวดี ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
101 53023300106 นางสาวสมคิด ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
102 53023300107 นางสาวสมนึก ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
103 53023330103 นายภูวิศ รัฐประศาสนศาสตร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
104 53023330108 นางสาวสุพัตรา รัฐประศาสนศาสตร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
105 53023330109 นางสาวอภิชา รัฐประศาสนศาสตร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
106 53023330110 นายเอกวัต รัฐประศาสนศาสตร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
107 53022470101 นายกฤษณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
108 53022470102 นายวุฒิกร เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
109 53022470103 นายโชติรวิน เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
110 53022470105 นางสาวณัฐวรางค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 53022470107 นางสาวสุนิสา เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
112 53022470108 นายเสรี เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
113 53022470109 นายอาณัติ เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
114 53022470110 นายเอกราช เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
115 53022470111 นายธิติกร เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
116 56123150313 นาย อิทธิพล นิเทศศาสตร์/วิทยาการจัดการ
117 56122830120 นางสาว สุชาดา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
118 56123150106 นางสาว กรรณิการ์ นิเทศศาสตร์/วิทยาการจัดการ
กองพัฒนานักศึกษา © 2555 สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลของเว็บไซต์ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540