หน้าหลัก
กิจกรรมของ หน่วยงาน/คณะ :ศูนย์การศึกษากรุงเทพ
ประจำ เทอม 1 ปีการศึกษา 2556 กิจกรรม โครงการวันแม่แห่งชาติ ประเภทกิจกรรม กิจกรรมบังคับ
น้ำหนักกิจกรรม 4 ชม.= 0.684932 หน่วยนับ การประเมินขั้นต่ำ 4 ชั่วโมง เงื่อนไขกิจกรรม นักศึกษาของคณะเท่านั้น จำนวนที่รับได้ 63 คน วันที่เริ่มกิจกรรม 07 สิงหาคม 2556
ภาพกิจกรรม
รายชื่อนักศึกษาที่ได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ลำดับ เลขประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/คณะ
1 56122830103 นางสาว สุภาวิตา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 56122830147 นางสาว สมฤทัย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 56122830112 นางสาว ไพลิน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 56122830144 นาย วัชรินทร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 56122830134 นางสาว ธนกร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 56122830115 นาย โรจนภัทร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 56123150210 นางสาว เสาวลักษณ์ นิเทศศาสตร์/วิทยาการจัดการ
8 56123150211 นางสาว จิรพรรณ นิเทศศาสตร์/วิทยาการจัดการ
9 56123150202 นางสาว จิรัชยา นิเทศศาสตร์/วิทยาการจัดการ
10 54023300101 นายกฤตนัย ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 54023180101 นางสาวสุวิภา การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
12 54023180102 นางสาวสุขภัทร การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
13 54023180104 นายสุธีกานต์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
14 54023180105 นางสาวปัทมา การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
15 54023180106 นายสุพจน์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
16 54023180107 นายสุรชัย การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
17 54023180108 นายดนัย การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
18 54023180109 นางสาวศันสนีย์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
19 54023180110 นางสาวลัดดาวัลย์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
20 54023180115 นางสาวนภัทร การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
21 54023180120 นายภูมิสิษฐ์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
22 54023180122 นายประดิษฐ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
23 54023180123 นายวิษณุกร การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
24 54023180124 นายพิทยา การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
25 54023180128 นายทุณญพัชร์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
26 54023180129 นางสาวภัสสร การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
27 53023490102 นางสาวจิตราภรณ์ การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
28 53023490105 นางสาวธารรัตน์ การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
29 53023490107 นางสาวอันธิกา การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
30 53023490108 นางสาวปาริฉัตร การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
31 53023490109 นางสาวพิมพ์ผกา การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
32 53023490111 นางสาวมนัสนันท์ การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
33 53023490112 นางสาวฤดีวัลย์ การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
34 53023490113 นายวงศกร การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
35 53023490114 นางสาววิภาวรรณ การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
36 53023180102 นายการุณ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
37 53023180106 นายจีระศักดิ์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
38 53023180109 นายณัฐพล การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
39 53023180110 นางสาวนฤมล การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
40 53023180113 นางสาวประกายทิพย์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
41 53023180115 นางสาวพนัชกร การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
42 53023180116 นางสาวพนิดา การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
43 53023180121 นายวิระตา การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
44 53023180124 นายสมมารถ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
45 53023180126 นางสาวอารีรัตน์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
46 53023300109 นางสาวสุพัตรา การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
47 53023300101 นางสาวจุฑามาศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
48 53023300102 นางสาวปิยเรศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
49 53023300103 นางสาวพัทราวดี ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50 53023300106 นางสาวสมคิด ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
51 53023300107 นางสาวสมนึก ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
52 53023330109 นางสาวอภิชา รัฐประศาสนศาสตร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
53 53022470101 นายกฤษณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54 53022470102 นายวุฒิกร เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
55 53022470103 นายโชติรวิน เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
56 53022470105 นางสาวณัฐวรางค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
57 53022470107 นางสาวสุนิสา เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
58 53022470108 นายเสรี เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
59 53022470109 นายอาณัติ เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60 53022470110 นายเอกราช เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
61 56123150313 นาย อิทธิพล นิเทศศาสตร์/วิทยาการจัดการ
62 56122830120 นางสาว สุชาดา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63 56123150106 นางสาว กรรณิการ์ นิเทศศาสตร์/วิทยาการจัดการ
กองพัฒนานักศึกษา © 2555 สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลของเว็บไซต์ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540