หน้าหลัก
กิจกรรมของ หน่วยงาน/คณะ :ศูนย์การศึกษากรุงเทพ
ประจำ เทอม 1 ปีการศึกษา 2556 กิจกรรม โครงการวันแม่แห่งชาติ ประเภทกิจกรรม กิจกรรมบังคับ
น้ำหนักกิจกรรม 4 ชม.= 0.684932 หน่วยนับ การประเมินขั้นต่ำ 4 ชั่วโมง เงื่อนไขกิจกรรม นักศึกษาของคณะเท่านั้น จำนวนที่รับได้ 63 คน วันที่เริ่มกิจกรรม 06 สิงหาคม 2556
ภาพกิจกรรม
รายชื่อนักศึกษาที่ได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ลำดับ เลขประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/คณะ
1 56122830103 นางสาว สุภาวิตา นางสาว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 56122830147 นางสาว สมฤทัย นางสาว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 56122830112 นางสาว ไพลิน นางสาว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 56122830144 นาย วัชรินทร์ นาย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 56122830134 นางสาว ธนกร นางสาว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 56122830103 นางสาว สุภาวิตา นางสาว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 56122830115 นาย โรจนภัทร นาย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 56123150210 นางสาว เสาวลักษณ์ นางสาว นิเทศศาสตร์/วิทยาการจัดการ
9 56123150211 นางสาว จิรพรรณ นางสาว นิเทศศาสตร์/วิทยาการจัดการ
10 56123150202 นางสาว จิรัชยา นางสาว นิเทศศาสตร์/วิทยาการจัดการ
11 55023430101 นางสาวอัจฉรา นางสาว แววคุ้ม การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
12 55023430102 นางสาวอาภรณ์ทิพย์ นางสาว พัดเจริญ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
13 55023430103 นางสาววารุณี นางสาว พานหาร การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
14 55023430104 นางสาวธัญญรัตน์ นางสาว มูลลา การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
15 55023430105 นางสาวธัญญาพัฒน์ นางสาว มูลลา การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
16 55023430106 นายชยานันท์ นาย อนันต์พิพัฒน์กิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
17 55023430107 นางสาวชลิตา นางสาว อัฐภิญญา การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
18 55023430108 นางสาวเจษฎาพร นางสาว พุทธฤทธิ์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
19 55023430109 นายอดิศร นาย มาหะ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
20 55023430110 นางสาวกชกร นางสาว เจริญถ้อย การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
21 55023430111 นายประสิทธิ์ นาย มาลาภิรมย์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
22 55023430115 นายวีรภัทร นาย ชมภูพื้น การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
23 55023430116 นายยุทธการ นาย เจริญชนม์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
24 55023430117 นายอานนท์ นาย สินธำรงรักษ์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
25 55023430201 นางสาวปิยชนน์ นางสาว คงศักดิ์ศรีสกุล การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
26 55023430202 นางสาววราภรณ์ นางสาว พิมพ์การ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
27 55023430203 นายรัฐกรณ์ นาย พุ่มพวง การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
28 55023430204 นายศุภสัณฑ์ นาย สมศรี การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
29 55023430205 นางสาวนุธิดา นางสาว เกรียงณรงค์เดช การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
30 55023430207 นางสาวภัทรา นางสาว ฉัตราภรณ์วิวัฒน์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
31 55023430205 นางสาวนุธิดา นางสาว เกรียงณรงค์เดช การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
32 55023430208 นางสาวเอื้อบุญ นางสาว โรจนานัญญ์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
33 55023430210 นางสาวอนุสรา นางสาว เสือชม การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
34 54023300101 นายกฤตนัย นาย จันทร์แจ่ม ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
35 54023300102 นางสาวปิ่นประเสริฐ นางสาว จำปา ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
36 54023300103 นางสาวพิศมัย นางสาว แฝงเพชร ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37 54023300104 นายทศพล นาย สนสุวรรณ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
38 54023300105 นางสาวสุวินันท์ นางสาว บุญระเพ็ง ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
39 54023300106 นายภูวพัชร์ นาย พัฒทอง ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40 54023300107 นางสาวจิรวรรธ นางสาว เจตธำรงค์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
41 54023300108 นางสาวธณากานต์ นางสาว แสงมณี ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
42 54023300110 นางสาวปริยาภรณ์ นางสาว ตลึงจิตต์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
43 54023300114 นางสาวปราถนา นางสาว ขันติวรบท ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
44 54023300115 นางสาวระพีพรรณ นางสาว พันธุ์เอก ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
45 54023300115 นางสาวระพีพรรณ นางสาว พันธุ์เอก ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46 54023300117 นางสาวปนัดดา นางสาว จารุมูล ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
47 54023300118 นางสาวอลิษา นางสาว จำปาศิริ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
48 54023180101 นางสาวสุวิภา นางสาว เอมสรรค์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
49 54023180102 นางสาวสุขภัทร นางสาว สังข์แก้ว การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
50 54023180104 นายสุธีกานต์ นาย มณีแสง การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
51 54023180105 นางสาวปัทมา นางสาว หงดิษฐาราม การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
52 54023180106 นายสุพจน์ นาย สีหบุตร การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
53 54023180107 นายสุรชัย นาย แซ่ลิ้ม การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
54 54023180108 นายดนัย นาย บุญแก้วเสือ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
55 54023180109 นางสาวศันสนีย์ นางสาว ธัญญาหาร การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
56 54023180110 นางสาวลัดดาวัลย์ นางสาว นาคผ่อง การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
57 54023180111 นางสาวณัฐสุดา นางสาว ฤทธิจันทร์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
58 54023180113 นางสาวปภากร นางสาว ขำดี การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
59 54023180114 นางสาวเพ็ญประภา นางสาว ผลไม้ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
60 54023180115 นางสาวนภัทร นางสาว พิริยะดิลก การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
61 54023180116 นายชรินทร์เทพ นาย จันจ้อน การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
62 54023180117 นายกรพจน์ นาย สุวรรณสมบูรณ์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
63 54023180119 นายิอิทธิศักดิ์ นาย หัตถสาร การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
64 54023180120 นายภูมิสิษฐ์ นาย รื่นสวัสดิ์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
65 54023180122 นายประดิษฐ นาย กิจหว่าง การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
66 54023180123 นายวิษณุกร นาย นามบุญลือ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
67 54023180124 นายพิทยา นาย วินิจฉัย การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
68 54023180125 นางสาวณัฐหทัย นางสาว ศาตะมาน การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
69 54023180128 นายทุณญพัชร์ นาย อรรถสุข การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
70 54023180129 นางสาวภัสสร นางสาว ภูผาชัย การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
71 54023430119 นางสาวพรพิมล นางสาว หาริสา การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
72 54023430113 นายกฤษฎา นาย จิณารักษ์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
73 54023430102 นางสาวผกากรอง นางสาว เจริญทรัพย์ยานันต์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
74 54023430109 นางสาววราภรณ์ นางสาว พลแสง การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
75 54023430110 นางสาวอนงค์ นางสาว สายเนตร การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
76 54023430111 นางสาวขวัญนภา นางสาว ยืนยงค์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
77 54023430120 นางสาวจุฑารัตน์ นางสาว ผิวอ่อน การจัดการธุรกิจค้าปลีก/วิทยาการจัดการ
78 53023490102 นางสาวจิตราภรณ์ นางสาว ศรีสรสิทธิ์ การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
79 53023490105 นางสาวธารรัตน์ นางสาว ปราการรัตน์ การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
80 53023490107 นางสาวอันธิกา นางสาว คุณเดช การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
81 53023490108 นางสาวปาริฉัตร นางสาว ศรีเงินพันธุ์ การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
82 53023490109 นางสาวพิมพ์ผกา นางสาว เอี่ยมเมตตา การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
83 53023490111 นางสาวมนัสนันท์ นางสาว สุริยโรจน์ การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
84 53023490112 นางสาวฤดีวัลย์ นางสาว คงจันทร์ การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
85 53023490113 นายวงศกร นาย วรประสพสุข การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
86 53023490114 นางสาววิภาวรรณ นางสาว ถาคำ การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
87 53023180102 นายการุณ นาย อุปโยคิน การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
88 53023180106 นายจีระศักดิ์ นาย สุจิตรวัฒนะสุข การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
89 53023180109 นายณัฐพล นาย วรรณฤดีพรสุข การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
90 53023180110 นางสาวนฤมล นางสาว มนัสมโนธรรม การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
91 53023180113 นางสาวประกายทิพย์ นางสาว งามทิพย์รักษา การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
92 53023180115 นางสาวพนัชกร นางสาว รอดสวัสดิ์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
93 53023180116 นางสาวพนิดา นางสาว พึ่งทรัพย์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
94 53023180121 นายวิระตา นาย เหลี่ยมเลิศ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
95 53023180124 นายสมมารถ นาย พิเชียรวรโรจน์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
96 53023180126 นางสาวอารีรัตน์ นางสาว เหล็งโป๊ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
97 53023300109 นางสาวสุพัตรา นางสาว นิลสระคู การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
98 53023300101 นางสาวจุฑามาศ นางสาว ติธรรม ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
99 53023300102 นางสาวปิยเรศ นางสาว จารนิล ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
100 53023300103 นางสาวพัทราวดี นางสาว ทวยหาญ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
101 53023300106 นางสาวสมคิด นางสาว อ่ำช้าง ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
102 53023300107 นางสาวสมนึก นางสาว เยาวราฤทธิ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
103 53023330103 นายภูวิศ นาย รอดอิ่ม รัฐประศาสนศาสตร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
104 53023330108 นางสาวสุพัตรา นางสาว วังสาร รัฐประศาสนศาสตร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
105 53023330109 นางสาวอภิชา นางสาว จิรวงศ์บุญรอด รัฐประศาสนศาสตร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
106 53023330110 นายเอกวัต นาย สุขสะปาน รัฐประศาสนศาสตร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
107 53022470101 นายกฤษณะ นาย อยู่เกิด เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
108 53022470102 นายวุฒิกร นาย เข็มเพ็ชร เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
109 53022470103 นายโชติรวิน นาย เอื้องฟ้าฮาม เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
110 53022470105 นางสาวณัฐวรางค์ นางสาว หรั่งฉายา เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 53022470107 นางสาวสุนิสา นางสาว แก้วสัยสังข์ เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
112 53022470108 นายเสรี นาย เขียวสวาท เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
113 53022470109 นายอาณัติ นาย ปัญญาดี เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
114 53022470110 นายเอกราช นาย เคนโยธา เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
115 53022470111 นายธิติกร นาย ตุลสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
116 56123150313 นาย อิทธิพล นาย นิเทศศาสตร์/วิทยาการจัดการ
117 56122830120 นางสาว สุชาดา นางสาว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
118 56123150106 นางสาว กรรณิการ์ นางสาว นิเทศศาสตร์/วิทยาการจัดการ
กองพัฒนานักศึกษา © 2555 สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลของเว็บไซต์ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540