หน้าหลัก
กิจกรรมของ หน่วยงาน/คณะ :ศูนย์การศึกษากรุงเทพ
ประจำ เทอม 1 ปีการศึกษา 2556 กิจกรรม โครงการวันแม่แห่งชาติ ประเภทกิจกรรม กิจกรรมบังคับ
น้ำหนักกิจกรรม 4 ชม.= 0.684932 หน่วยนับ การประเมินขั้นต่ำ 4 ชั่วโมง เงื่อนไขกิจกรรม นักศึกษาของคณะเท่านั้น จำนวนที่รับได้ 63 คน วันที่เริ่มกิจกรรม 07 สิงหาคม 2556
ภาพกิจกรรม
รายชื่อนักศึกษาที่ได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ลำดับ เลขประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/คณะ
1 56122830103 นางสาว สุภาวิตา คล้ายสอน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 56122830147 นางสาว สมฤทัย อำพินธ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 56122830112 นางสาว ไพลิน อยู่ฤทธิ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 56122830144 นาย วัชรินทร์ เเสนงาม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 56122830134 นางสาว ธนกร คนซื่อ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 56122830115 นาย โรจนภัทร ทรัพย์หนุน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 56123150210 นางสาว เสาวลักษณ์ ฉิมมาแก้ว นิเทศศาสตร์/วิทยาการจัดการ
8 56123150211 นางสาว จิรพรรณ ศิริวรไชยกุล นิเทศศาสตร์/วิทยาการจัดการ
9 56123150202 นางสาว จิรัชยา พยัฆเนตร นิเทศศาสตร์/วิทยาการจัดการ
10 54023300101 นายกฤตนัย จันทร์แจ่ม ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 54023180101 นางสาวสุวิภา เอมสรรค์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
12 54023180102 นางสาวสุขภัทร สังข์แก้ว การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
13 54023180104 นายสุธีกานต์ มณีแสง การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
14 54023180105 นางสาวปัทมา หงดิษฐาราม การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
15 54023180106 นายสุพจน์ สีหบุตร การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
16 54023180107 นายสุรชัย แซ่ลิ้ม การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
17 54023180108 นายดนัย บุญแก้วเสือ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
18 54023180109 นางสาวศันสนีย์ ธัญญาหาร การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
19 54023180110 นางสาวลัดดาวัลย์ นาคผ่อง การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
20 54023180115 นางสาวนภัทร พิริยะดิลก การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
21 54023180120 นายภูมิสิษฐ์ รื่นสวัสดิ์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
22 54023180122 นายประดิษฐ กิจหว่าง การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
23 54023180123 นายวิษณุกร นามบุญลือ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
24 54023180124 นายพิทยา วินิจฉัย การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
25 54023180128 นายทุณญพัชร์ อรรถสุข การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
26 54023180129 นางสาวภัสสร ภูผาชัย การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
27 53023490102 นางสาวจิตราภรณ์ ศรีสรสิทธิ์ การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
28 53023490105 นางสาวธารรัตน์ ปราการรัตน์ การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
29 53023490107 นางสาวอันธิกา คุณเดช การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
30 53023490108 นางสาวปาริฉัตร ศรีเงินพันธุ์ การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
31 53023490109 นางสาวพิมพ์ผกา เอี่ยมเมตตา การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
32 53023490111 นางสาวมนัสนันท์ สุริยโรจน์ การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
33 53023490112 นางสาวฤดีวัลย์ คงจันทร์ การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
34 53023490113 นายวงศกร วรประสพสุข การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
35 53023490114 นางสาววิภาวรรณ ถาคำ การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
36 53023180102 นายการุณ อุปโยคิน การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
37 53023180106 นายจีระศักดิ์ สุจิตรวัฒนะสุข การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
38 53023180109 นายณัฐพล วรรณฤดีพรสุข การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
39 53023180110 นางสาวนฤมล มนัสมโนธรรม การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
40 53023180113 นางสาวประกายทิพย์ งามทิพย์รักษา การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
41 53023180115 นางสาวพนัชกร รอดสวัสดิ์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
42 53023180116 นางสาวพนิดา พึ่งทรัพย์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
43 53023180121 นายวิระตา เหลี่ยมเลิศ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
44 53023180124 นายสมมารถ พิเชียรวรโรจน์ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
45 53023180126 นางสาวอารีรัตน์ เหล็งโป๊ การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
46 53023300109 นางสาวสุพัตรา นิลสระคู การจัดการทั่วไป/วิทยาการจัดการ
47 53023300101 นางสาวจุฑามาศ ติธรรม ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
48 53023300102 นางสาวปิยเรศ จารนิล ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
49 53023300103 นางสาวพัทราวดี ทวยหาญ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50 53023300106 นางสาวสมคิด อ่ำช้าง ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
51 53023300107 นางสาวสมนึก เยาวราฤทธิ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
52 53023330109 นางสาวอภิชา จิรวงศ์บุญรอด รัฐประศาสนศาสตร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
53 53022470101 นายกฤษณะ อยู่เกิด เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54 53022470102 นายวุฒิกร เข็มเพ็ชร เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
55 53022470103 นายโชติรวิน เอื้องฟ้าฮาม เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
56 53022470105 นางสาวณัฐวรางค์ หรั่งฉายา เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
57 53022470107 นางสาวสุนิสา แก้วสัยสังข์ เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
58 53022470108 นายเสรี เขียวสวาท เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
59 53022470109 นายอาณัติ ปัญญาดี เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60 53022470110 นายเอกราช เคนโยธา เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
61 56123150313 นาย อิทธิพล บัวพันธุ์ นิเทศศาสตร์/วิทยาการจัดการ
62 56122830120 นางสาว สุชาดา พยอมหอม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63 56123150106 นางสาว กรรณิการ์ กุลโล นิเทศศาสตร์/วิทยาการจัดการ
กองพัฒนานักศึกษา © 2555 สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลของเว็บไซต์ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540